Zaujímavosti

ScreenHunter_99 Sep. 07 09.59.jpg

List vlastníctva (časť 1.)

07.09.2021

Čo list vlastníctva vlastne je, aké jeho druhy poznáme a pre koho sú určené. Mnohí z Vás už pravdepodobne prišli do kontaktu s nejakou podobou listu vlastníctva (ďalej aj ako LV), alebo vedia, že niečo ako LV existuje. Ak však v tejto problematike ešte nemáte úplne jasno, sú nasledujúce riadky určené práve Vám. Prezradím Vám, čo list vlastníctva vlastne je, aké druhy listu vlastníctva poznáme a pre koho sú určené.

List vlastníctva predstavuje dokument, ktorý veľmi jednoznačne  popisuje konkrétnu nehnuteľnosť,  jej polohu a preukazuje práva vlastníka či tretích osôb k danej nehnuteľnosti. Podľa rozsahu uvádzaných údajov rozlišujeme:

  • Čiastočný list vlastníctva – ktorý je užšie zameraný na konkrétnu časť parcely, stavby alebo konkrétneho vlastníka (napr. čiastočný LV ku konkrétnemu bytu), 
  • Úplný list vlastníctva – na ktorom môžete nájsť viacero parciel, stavieb alebo vlastníkov (napr. úplný LV k celému bytové domu).

 

Prečo je také dôležité, pred kúpou vysnívanej nehnuteľnosti či predajom Vašej vlastnej, skontrolovať údaje obsiahnuté v liste vlastníctva ?

 

Kupujúcemu prezradí skutočného vlastníka alebo vlastníkov nehnuteľnosti (veľkosti ich spoluvlastníckych podielov), existujúce práva tretích strán (ťarchy) a či v súvislosti s danou nehnuteľnosťou neprebieha nejaké katastrálne konanie. Vďaka kontrole týchto údajov budete s istotou vedieť, že o kúpe jednáte s vlastníkom a že nekupujete nehnuteľnosť zaťaženú nežiadúcimi ťarchami.

 

Predávajúci by si mal vlastný LV pozrieť či údaje uvedené v ňom zodpovedajú skutočnému stavu. Málo komu totiž pri zmene rodného mena či adresy trvalého pobytu napadne, oznámiť danú skutočnosť Katastrálnemu úradu (nestačí túto zmenu oznámiť na jedinom úrade aj napriek digitalizácii verejnej správy). Ak o danej skutočnosti budete vedieť v predstihu, môžete predísť aj zbytočným prieťahom, ako napríklad prerušené katastrálne konanie a pod..

 

Na overenie týchto údajov Vám v prvej fáze bude postačovať zaobstarať si LV v elektronickej podobe, ktorý ma informatívny charakter. Avšak údaje v ňom nemusia byť vo výnimočných prípadoch  stopercentne správne alebo aktualizované. V takom prípade je vhodné vyžiadať si aj výpis LV v listinnej podobe „s úradnou pečiatkou“. Po ňom by ste mali siahnuť aj  v prípade potreby predloženia LV za účelom realizácie právnych úkonov alebo podkladu pri rôznych druhoch správnych konaní.

 

Ako a kde si môžete oba typy listu vlastníctva vyhľadať a zaobstarať a aké údaje na to potrebujete mať k dispozícii, Vám poradím už v ďalšom článku.

 

Autor: Ing. Štefan Gregor

Späť na zoznam článkov
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Viac informácií Súhlasím