Zaujímavosti

2.jpg

LV časť 3. - Ako list vlastníctva správne čítať ?

03.11.2021

Ak už LV máte a zaujíma Vás: Ako list vlastníctva správne čítať ? sú pre Vás určené nasledujúce riadky, v ktorých Vám obsah LV podrobne popíšem a prezradím aj TIPY, akým údajom venovať zvýšenú pozornosť.

List vlastníctva by si mal pozorne preštudovať každý, kto uvažuje o kúpe novej nehnuteľnosti či predaji svojej vlastnej. Jedná sa o dokument, ktorý jednoznačne popisuje konkrétnu nehnuteľnosť,  jej polohu a preukazuje práva vlastníka či tretích osôb k danej nehnuteľnosti. Výpis z Listu vlastníctva môžete získať v elektronickej podobe ZADARMO z katastrálneho portálu alebo si môžete zabezpečiť za poplatok originál jeho výpisu na Pošte alebo Katastri.

 

Každý list vlastníctva tvorí: 

 

HLAVIČKA LV (umiestnená hore) Vám prezradí:

 • kde sa nehnuteľnosť nachádza (konkrétny Okres, Obec a Katastrálne územie),
 • dátum a čas vyhotovenia LV,
 • informáciu, či sa jedná o čiastočný alebo úplný LV a
 • číslo LV.

 

obr-1-hlavicka-lv.jpg

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Tá obsahuje detailné informácie o nehnuteľnostiach (parcelách a stavbách), ktoré sú na danom LV zapísané. Konkrétne sa jedná o:

 1. Parcely (teda pozemky), pri ktorých nájdete:
 • Typ registra, na ktorom je parcela evidovaná  (rozlišujeme parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape a parcely registra „E“ evidované ma mape určeného operátu),
 • Parcelné číslo, Výmeru parcely udávanú v m2 a druh pozemku (ktorým môže byt: orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad,  trvalý trávnatý porast, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie či ostatná plocha),
 • Spôsob využitia pozemku, umiestnenie pozemku, právny vzťah k pozemku a druh chránenej nehnuteľnosti, ktoré sú označené špecifickým číslom a vysvetlené v Legende.
 1. Stavby, pri ktorých sú uvedené:
 • Súpisne číslo stavby, číslo parcely (na ktorej je stavba postavená) a popis stavby,
 • Druh stavby, Umiestnenie stavby a druh chránenej nehnuteľnosti (druh ch. n.) , ktoré sú tiež označené špecifickým číslom a vysvetlené v Legende.

 

obr-3-cast-a.jpg

 

Pozor: Stavby a Parcely (na ktorých sú stavby postavené) nemusia byť zapísané na rovnakom Liste vlastníctva. V takom prípade pod Stavbou alebo Parcelou uvedená informácia na akom LV je právny vzťah zapísaný, ktorý by ste si mali tiež pozrieť.

 

obr-2-cast-a-ine-lv.jpg

 

TIP pre PREDÁVAJÚCEHO:

Ak predávate nehnuteľnosť, ktorá je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka (pri druhu chránenej nehnuteľnosti je uvedené číslo 201 ), má predkupné právo Slovenská republika. Predtým, ako ju predáte, máte povinnosť prevádzané nehnuteľnosti ponúknuť na kúpu štátu zastúpeného Ministerstvom kultúry SR. Do 30 dní Vám Ministerstvo kultúry odpovie, či predkupné právo využije, ak NIE, môžete ju predať svojmu kupujúcemu.

 

TIP pre KUPUJÚCEHO:

Ak máte záujem si kúpiť Rodinný dom s pozemkom, skontrolujte si aj katastrálnu mapu (napr. na stránke www.zbgis.sk), či predávajúci naozaj vlastní všetky parcely (pozemky), ktoré Vám pri obhliadke ukázal. To, že predávajúci nejaký pozemok využíva, nemusí hneď znamenať, že ho aj vlastní. Tento prípad sa síce objavuje zriedkavejšie, ale môže nastať.

 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Obsahuje údaje o účastníkoch právneho vzťahu (teda Vlastníkovi či Správcovi nehnuteľnosti):

 • Poradové číslo Vlastníka,
 • Meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu (ak je vlastníkom fyzická osoba) alebo Názov, IČO a sídlo (ak je vlastníkom právnická osoba),
 • Veľkosť  spoluvlastníckeho podielu (napr. 1/1 ak vlastní nehnuteľnosť sám, ½ ak vlastní polovicu a podobne),
 • Informáciu o Titule nadobudnutia (teda zmluve, ktorou vlastník nehnuteľnosť získal) ako aj dátume od kedy danú nehnuteľnosť vlastní,
 • Poznámka sa v tejto časti LV objaví, napríklad v prípade prebiehajúceho súdneho sporu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo ak súd zakazuje žalovanému akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou.

Pri  LV k bytu, nájdete v tejto časti aj nasledujúce informácie:

 • O byte - Číslo bytu, číslo vchodu a poschodie, kde sa nachádza,
 • Výšku spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach bytového domu a podielu k pozemku pod bytovým domom (ak je odkúpený), ktorý vlastník vlastní (napr. ...).

 

obr-4-cast-b.jpg

Pozor: Ak vlastník nadobúdal podiely na nehnuteľnosti postupne v čase (napr. že časť kúpil, časť dostal do daru alebo zdedil) môže byť uvedených viacero titulov nadobudnutia.

 

TIP pre PREDÁVAJÚCEHO:

Nezabudnite si skontrolovať aktuálnosť údajov (zmena priezviska a trvalého pobytu) uvedených na LV. Ak došlo k zmene, oznámte túto skutočnosť príslušnému katastru, aby ste predišli prerušeniu katastrálne konania pri prevode (predaji) nehnuteľnosti. Tlačivo na zmenu údajov nájdete tu: www.slovensko.sk/_img/CMS4/zivotky/Zmena%20udajov%20katastra%20(1).pdf.

 

TIP pre KUPUJÚCEHO:

Pri kontrole LV sa ubezpečte, že máte LV, na ktorom sú uvedení všetci vlastníci, ktorí nehnuteľnosť vlastnia a či všetci majú záujem ju aj predať. Ak máte na LV iba časť vlastníkov, využite vyhľadávanie podľa čísla LV, Parcely, Stavby alebo Bytu / nebytového priestoru a vyhľadajte si správny LV so všetkými vlastníkmi.

 

ČASŤ C: ŤARCHY

Tu sa dozviete informácie, či existujú k predmetnej nehnuteľnosti aj práva tretích strán, ktoré môžu do rôznej mieri obmedziť vlastnícke práva majiteľa. Niektoré ťarchy na nehnuteľnosti ostávajú aj po zmene vlastníka a je potrebné ich jednoducho strpieť, iné je naopak možné po splnení určitých podmienok z LV vymazať. Medzi najčastejšie ťarchy, s ktorými sa môžeme na LV stretnúť patria:

 • Zákonné záložne právo v prospech vlastníkov bytov či spoločenstva,
 • Záložne právo v prospech banky či stavebnej sporiteľne,
 • Záložné právo v prospech exekútora,
 • Záložne právo v prospech iných tretích strán (ktorými môže byť napríklad nebanková inštitúcia, fyzická osoba, Štátny fond rozvoja a bývania, ale aj mesto),
 • Vecné bremeno doživotného užívania osoby
 • Vecné bremeno práva prechodu, prejazdu či vstupu na nehnuteľnosť,

a iné obmedzenia ako napr. ochranné pásma.

 

Súčasťou tejto časti môžu byť aj:

 • Iné údaje (ako napríklad informácia o zmene priezviska, trvalého bydliska, či pridanie akademického titulu spolu aj s poradovým číslom vlastníka),
 • Poznámka (ktorá informuje napríklad o skutočnosti, že sa iná osoba ako vlastník nehnuteľnosti domáha práva k danej nehnuteľnosti).

 

obr-5-cast-c.jpg

 

TIP pre PREDÁVAJÚCEHO:

Vecné bremeno doživotného užívania po smrti oprávnenej osoby zaniká. Kataster však tento výmaz neurobí automaticky a je potrebné ho o tejto skutočnosti informovať a o výmaz vecného bremena ho požiadať.

 

TIP pre KUPUJÚCEHO:

Ak máte záujem si kúpiť nehnuteľnosť, na ktorej viazne iná ŤARCHA, ako zákonné záložne právo neváhajte sa na mňa obrátiť a ja s bezpečnou kúpou takej nehnuteľnosti rád pomôžem. 

 

Časť C je poslednou časťou LV, za ktorou už nájdete iba

 • pečiatku úradu, ktorý Vám jeho originál na požiadanie vyhotovil alebo,
 • dátum a čas, ku ktoré sú údaje na LV platné (ak ste si ho stiahli z katastrálneho portálu).

 

Ak chcete predať či kúpiť nehnuteľnosť, alebo potrebujete poradiť v oblasti realít, neváhajte sa na mňa obrátiť:

 

Ing. Štefan Gregor

Licencovaný realitný maklér NARKS

Tel. :      +421 948 311 511

Mail :     gregor@dreamreal.sk

Viac informácii, realitných Tipov a zaujímavých nehnuteľnosti na predaj nájdete na mojej facebookovej stránke Reality s Gregorom 

 

Späť na zoznam článkov
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Viac informácií Súhlasím